Projekt - Larmsanering med generella metoder

Projektet finansierades av Värmeforsk och utfördes på Institutionen för Informationsteknologi vid LTH i samarbete med Carl Bro Energikonsult AB och Sydkraft Värme Syd AB (numera E.ON)

En larmsanering har utförts på Flintrännans fjärrvärme-central i Malmö, där olika signalbehandlingsmetoder har implementerats i ett parallellt larmsystem. Härigenom har det blivit möjligt att jämföra det befintliga larmsystemet med det parallella vid exakt samma driftförhållande. Resultaten är mycket goda, och projektet har visat att en larmsanering med generella metoder är kostnadseffektiv och att man med enkla åtgärder kan förbättra larmsituationen för operatörerna åtskilligt.

I projektet har även programvaran Process Analysis Toolbox utvärderats med mycket goda resultat.

V&aumlrmeforsk

CarlBro Energikonsult

Sydkraft

Jonas Ahnlund presenterade resultaten av projektet vid Värmeforskdagarna som hölls den 2-3 februari 2005.Rapporten kan beställas på Värmeforsks hemsida.